สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ.ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 1833 เข้าชม
  • 7 พฤษภาคม 2562

 

กระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ และผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับกระทรวงการคลัง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ร่วมในพิธี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562