สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. เข้าเยี่ยมคารวะ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุข ติมอร์-เลสเต เพื่อหารือแนวทางในการสนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่าง สพพ. และติมอร์-เลสเต
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 215 เข้าชม
  • 21 กุมภาพันธ์ 2567
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สพพ. และนายสกลวัฒน์ ทองเจริญอัคราชทูตที่ปรึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต Ms. Pressia Arfin-Cabo ผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Mr. Mariano Assanami Sabino, Vice Prime Minister for Rural Development และ H.E. Mr. Jose Magno, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต โดยได้ร่วมหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือระหว่าง สพพ. และ ติมอร์-เลสเต และแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สพพ. และติมอร์-เลสเต ในโครงการความร่วมมือในด้านต่างๆ ในอนาคต เพื่อเร่งผลักดันให้เกิดการบูรณาการโครงการความร่วมมือระหว่างกันให้เป็นรูปธรรมในโอกาสแรกต่อไป โดยเฉพาะการดำเนินโครงการปรับปรุงศูนย์อนามัยแม่และเด็กประจำชุมชนสำหรับคลอดบุตรและผดุงครรภ์ (BEmONC) ในการนี้ รองกีรติฯ ได้ร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการสนับสนุนการปรับปรุง BEmONC ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุข ติมอร์-เลสเต ณ PALACIO DO GOVERNO