สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ประชุมหารือร่วมกับ MEF, กัมพูชา ในคราวการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 57
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 175 เข้าชม
  • 7 พฤษภาคม 2567

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และคณะ ได้ประชุมหารือร่วมกับ H.E. PEN Thirong, Undersecretary of State of the Ministry of Economy and Finance (MEF), กัมพูชา เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาส ปัญหา และข้อจำกัดสำหรับโครงการดานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง สพพ. และกัมพูชา ทั้งโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และโครงการที่คาดว่าจะดำเนินการร่วมกันในอนาคต และร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้โครงการการสามารถสัมฤทธิ์ผลตามแผนที่กำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาในภาพรวมต่อไป ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันในระหว่างการประชุม ADB Annual Meeting ณ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567