สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. จัดโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านหลักสูตร “Debt Management and Debt Sustainability”
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 668 เข้าชม
  • 20 กันยายน 2565

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน หลักสูตร “Debt Management and Debt Sustainability” โดยการฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ ความยั่งยืนทางการคลัง การบริหารจัดการความเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันการบริหารการชำระหนี้ การพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน รวมถึงการบริหารหนี้สาธารณะหลังสถานการณ์ COVID-19 โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ารับการฝึกอบรมฯ ประกอบด้วย ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ภูฏานและศรีลังกา ทั้งนี้ สพพ. ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ในการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JICA (Japan International Cooperation Agency) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และกองทุนบำเหน็จบำนาญราชการ (กบข.) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2565 ณ โรงแรม SKYVIEW สุขุมวิท 24 กรุงเทพมหานคร