สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมรับฟังความคิดเห็นงานออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 68 กัมพูชา
โดย: NEDA Admin
  • 250 เข้าชม
  • 27 ธันวาคม 2566

           พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ในฐานะประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ เดินทางเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายงานการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับงานออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 68 ช่องจอม/โอเสม็ด-สำโรง-กลอรันห์ ราชอาณาจักรกัมพูชา และได้นำเสนอรายงานขั้นต้น (Inception Report) ต่อผู้แทนกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของกัมพูชา (MPWT) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา