สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. เข้าพบ Director General, General Department of International Cooperation and Debt Management (GDICDM)
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 393 เข้าชม
  • 13 มีนาคม 2567

พันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Chhuon Samrith Director General, GDICDM กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง กัมพูชา เพื่อหารือถึงการคาดการณ์ถึงสภาวะเศรษฐกิจกัมพูชาในอนาคต การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านหนี้สาธารณะของฃองกัมพูชา และแนวทางการบริหารจัดการภายหลังจากการหลุดพ้นจากการเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries: LDCs) สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านการให้ความร่วมมือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567