สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ร่วมประชุมกับอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อหารือแนวทางการจัดทำ Country Strtegy
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 1545 เข้าชม
  • 12 กุมภาพันธ์ 2564

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เข้าร่วมประชุมกับท่านอุคำ แสงแก้วมีไชย์ อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Oukham Sengkeomixay, Minister) ประจำประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน (Country Strategy) ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2567 ของ สพพ. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564