สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ร่วมประชุมหารือและเผยแพร่Country Strategy ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2570 และหารือ (ร่าง) แผนโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี (Potential Pipeline Projects) ในกัมพูชา
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 940 เข้าชม
  • 28 มีนาคม 2565
เมื่อวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2565 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และคณะผู้แทน สพพ. ได้เข้าร่วมการประชุมหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศกัมพูชา เพื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (Country Strategy: CS) ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2570 และหารือ (ร่าง) แผนโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี (Potential Pipeline Projects) ในกัมพูชาที่สอดคล้องกับ CS ดังนี้
คณะผู้แทน สพพ. ได้เข้าพบ H.E. Hem Vanndy, Secretary of State, Ministry of Economic and Finance และผู้แทน General Department of International Cooperation and Debt Management (GDICDM) เพื่อเผยแพร่ CS และหารือในประเด็นโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง สพพ. กับกัมพูชาในระหว่างปี พ.ศ. 2565 - 2570 ภายใต้กรอบ CS
คณะผู้แทน สพพ. ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ เพื่อเผยแพร่ CS และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการให้ความร่วมมือทางการเงินในประเทศกัมพูชา เพื่อรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานในกัมพูชา ตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสาธารณสุขในประเทศกัมพูชา
คณะผู้แทน สพพ. ได้เข้าพบ Ms. Kamei Haruko, Chief Representative, JICA Cambodia Office เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาในสาขาสาธารณสุขของประเทศกัมพูชา และประเด็นการดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในประเทศกัมพูชาที่สามารถดำเนินการร่วมกันได้