สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. เข้าพบ Deputy Director General, Department of International Cooperation, MPI
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 213 เข้าชม
  • 26 เมษายน 2567

นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้แทนสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เดินทางเข้าพบและหารือร่วมกับ Mrs. Saymonekham Mangnomek, Deputy Director General, Department of International Cooperation, Ministry of Planning and Investment (MPI) เพื่อหารือถึงทิศทาง นโยบายการดำเนินงานด้านการรับความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance : ODA) ของ สปป.ลาว พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับกลไก การพิจารณาแผนงานโครงการด้าน ODA เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (National Socio-Economic Development Plan) ของ สปป.ลาว ในระยะข้างหน้า เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดกลยุทธ์ด้น ODA ของ สพพ. ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567