สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คพพ. ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
โดย: NEDA Admin
  • 259 เข้าชม
  • 6 พฤศจิกายน 2566
นายจักร บุญ – หลง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ให้การต้อนรับ Honorable Shehan Semasinghe รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (State Minister of Finance of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka) เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) กับศรีลังกา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 สพพ.
ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของ สพพ. ในการให้ความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศศรีลังกา ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของศรีลังกา และความสนใจของฝ่ายศรีลังกาที่จะขอรับความร่วมมือด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถ (Capacity building) เรื่องการบริหารหนี้สาธารณะให้แก่กระทรวงการคลังศรีลังกา