สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
งานสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 543 เข้าชม
  • 12 กันยายน 2565

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำโดย นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานกรรมการ และนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมด้วยคณะกรรมการและบุคลากรของ สพพ. ได้จัดงานสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับการเสวนางานวิจัย เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือ เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านที่มีนัยต่อการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน : กรณีศึกษากัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา บรรยายโดย ผศ.ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา และผศ. ดร.พบกานต์ อาวัชนาการ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ การศึกษาพลวัตของจีน : กรณีศึกษาการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance: ODA) ของ สปป.ลาว บรรยายโดยผู้แทนจาก สพพ. เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากการศึกษางานวิจัย พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กร ณ โรงแรมสันติบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565