สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. เข้าพบหุ้นส่วนความร่วมมือเมื่อการพัฒนา (Development Partners) ณ สปป.ลาว
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 199 เข้าชม
  • 26 เมษายน 2567

นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้แทนสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เดินทางเข้าพบและหารือกับ Development Partners ต่าง ๆ ใน สปป.ลาว ประกอบด้วย 1) Ms. Sonomi Tanaka, Country Director, Asian Development Bank Lao Resident Mission 2) Mr. SHIBATA RISA, Representative, JICA Laos office และ 3) Mr. Alex Kremer, Country Manager, World Bank Laos office เพื่อหารือถึงมุมมองของหุ้นส่วนความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งมิติด้านการเงินและการคลัง ของ สปป.ลาว ในปัจจุบัน และการคาดการณ์ในอนาคต สำหรับเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ สพพ. ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 22 - 23 เมษายน 2567