สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. เดินทางเข้าร่วมการประชุมนำเสนอรายงานขั้นสุดท้าย (งาน OPBRC) งานออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน-หลวงพระบาง สปป.ลาว
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 162 เข้าชม
  • 11 มีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2567 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) นำโดยนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ ในฐานะประธานกรรมการตรวจรับงานออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน–หลวงพระบาง สปป.ลาว และฝ่าย สปป.ลาว นำโดย Mr. Blongvang Wangchiaxa, Director of Department of Public Works and Transport of Luangprabang Province และ Mr. Sysouphanh Chansavat รองอธิบดีกรมขัวทาง พร้อมด้วยคณะผู้แทนฝ่าย สพพ. และ สปป.ลาว เข้าร่วมการประชุมนำเสนอรายงานขั้นสุดท้ายงาน Output and Performance-Based Road Contract (OPBRC) ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและขนส่งแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว และในโอกาสนี้ผู้แทนฝ่าย สพพ. สปป.ลาว และที่ปรึกษาได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่โครงการเพิ่มเติม ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ สพพ. ให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการแก่ สปป.ลาว ในการศึกษาแนวทางการให้ความร่วมมือทางการเงินแบบครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบ OPBRC ที่จะมีการกำหนดรูปแบบการบริหารสัญญางานก่อสร้างที่มุ่งเน้นผลงาน (Performance) โดยให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทั้งการก่อสร้างและการบำรุงรักษาโครงการเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของโครงการ