สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ประชุมร่วมกับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ผู้แทนจากโครงการ Partnership for Infrastructure (P4I) ผู้แทนจาก Department of Foreign Affairs and Trade Australia (DFAT) และผู้แทนจาก World Bank
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 453 เข้าชม
  • 9 กุมภาพันธ์ 2566
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน (ผอ.สนผ.) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ให้การต้อนรับและหารือร่วมกับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย และมีผู้แทนจากโครงการ Partnership for Infrastructure (P4I) ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย (Department of Foreign Affairs and Trade Australia : DFAT) และผู้แทนจากธนาคารโลก (World Bank) สำนักงานประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 สพพ. และผ่านการประชุมออนไลน์ (Online Video Conference) เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะด้านการพัฒนา Border Crossing Facilities
โอกาสนี้ ผอ.สนผ. ได้นำเสนอเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ สพพ. สำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) พร้อมทั้ง นำเสนอสถานะโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน (On-Going Project) และโครงการ Potential Pipeline Projects ใน สปป.ลาว ให้ที่ประชุมทราบ และที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนและรับทราบข้อมูลสำหรับโครงการ Southeast Asia Regional Economic Corridor and Connectivity (SEARECC) และ Laos Australia Connectivity Partnership (LACP) พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้หารือสำหรับแนวทางการบูรณาการการดำเนินงานระหว่าง สพพ. รัฐบาลออสเตรเลีย และ World Bank ร่วมกันต่อไป