Bad $rs in GetUpdateSQL. Connection or SQL invalid. Try using $connection->debug=true;

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ประชุมหารือระดับคณะทำงานภายใต้แผนความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่าง สพพ. และ TICA ในการให้ FA และ TA แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 769 เข้าชม
  • 7 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้จัดประชุมหารือระดับคณะทำงานร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency : TICA) ภายใต้แผนความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่าง สพพ. และ TICA ในการให้ FA และ TA แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน นางสาวดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 2 และนางสาวสุขุมา สาระหงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทน สพพ. เข้าร่วมหารือกับ นางอรุณี ไฮม์ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และนางชรินทิพย์ ยศธแสนย์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม แผนงาน/โครงการ ตามข้อเสนอแนะทางทางการดำเนินงานจากคราวการประชุมหารือระดับรองอธิบดี/รองผู้อำนวยการ ในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการด้านความร่วมมือเพื่อ�การพัฒนาระหว่างประเทศ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ การก่อสร้างสุขศาลาอนามัย “โรงหมอน้อยโนนสะหวัน” การบูรณาการความร่วมมือที่เชื่อมโยงกับโครงการ NR67 ด้านสาธารณสุขในพื้นที่เมืองอัลลองเวง และการจัดหลักสูตรการจัดฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สามภายใต้ความร่วมมือไตรภาคีไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งการประชุมดังกล่าว�จะก่อให้เกิดการประสานกลมกลืนกันของภารกิจในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ทั้งด้านกระบวนการ การปฏิบัติการ การวิเคราะห์ และผลลัพธ์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สำคัญด้านการพัฒนาระหว่างประเทศของ NEDA และ TICA โดยมุ่งเน้นการดำเนินยุทธศาสตร์แบบเสริมสร้างพลัง (Empowerment) และการประสานงานเชื่อมโยง (Joined-Up Government) ผ่าสนกลไกการการดำเนินงานร่วมกันเป็น Team Thailand for International Development Cooperation เพื่อแสดงพลัง (Synergy) ของประเทศไทยด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศต่อไป