Bad $rs in GetUpdateSQL. Connection or SQL invalid. Try using $connection->debug=true;

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. เข้าพบธนาคารโลกเพื่อหารือเรื่องแนวทางการออก ESG Bonds ของ สพพ. ในอนาคต
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 622 เข้าชม
  • 13 ตุลาคม 2565

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ ได้เข้าพบ Mr. George Richardson, Director of Capital Markets and Investment Department และทีมงาน เพื่อหารือเรื่องแนวทางการออก ESG Bonds ของธนาคารโลกรวมถึงหารือถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนความร่วมมือและการสนับสนุนการออก ESG Bonds สำหรับ สพพ. ในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางประกอบการออก ESG Bonds เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของ สพพ. เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา