Bad $rs in GetUpdateSQL. Connection or SQL invalid. Try using $connection->debug=true;

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ดำเนินการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยประจำปี 2565
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 1076 เข้าชม
  • 26 เมษายน 2565

นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน  สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) และคณะวิจัยของ สพพ. ได้ร่วมสัมภาษณ์ผู้แทนจากกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ประกอบด้วยนายวรพันธุ์ ศรีวรนารถ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 2 และนายระพีพงศ์ บรรจงศิลป ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 3 และคณะ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึก (In-Depth Interview) ประกอบการดำเนินโครงการวิจัยหัวข้อ "การศึกษาพลวัตของจีน: กรณีการศึกษาการให้ความช่วยเหลือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance: ODA) ของ สปป.ลาว" ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565