Bad $rs in GetUpdateSQL. Connection or SQL invalid. Try using $connection->debug=true;

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 642 เข้าชม
  • 29 สิงหาคม 2565

นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ผู้แทนสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุตม์ เจริญศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ เพื่อหารือแนวทางและความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายงานวิจัยระหว่าง สพพ. และ คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565