สื่อสารองค์กร

เอกสารเผยแพร่
ประกาศ สพพ. เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Procedure)
โดย: ธนะ มงคลโภชน์
  • 1143 เข้าชม
  • 8 เมษายน 2564