ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล
    รองผู้อำนวยการ
    E-mail : [email protected]
    โทร. 02-617-7676 ต่อ 101
ตำแหน่งปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

การศึกษา

2546

Doctor of Science (Technology of Environmental Management - นานาชาติ), มหาวิทยาลัยมหิดล

2538

Master of Science (Environmental Engineering), University of California, Los Angeles

2537

Master of Science (Structural Engineering), Stanford University

2536

Bachelor of Science (Honors) (Double Major in Civil Engineering and Nuclear Engineering), United States Military Academy (USMA,