ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์
    อธิบดี
    กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ข้อมูลส่วนตัว

วันเกิด : 1 เมษายน 2512

ตำแหน่งปัจจุบัน

อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

การศึกษา

Master of Arts, Faculty of Social Sciences, Keynes College
University of Kent at Canterbury

คณะรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ปี 2562 - ปัจจุบัน

อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ปี 2560 - 2562

อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

ปี 2555 -2560

ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 4 กรมเอเชียตะวันออก

ปี 2552 - 2555

ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา