แผนงานที่สำคัญ

แผนงานที่สำคัญต่าง ๆ ขององค์กร

แผนงานที่สำคัญ
แผนงานที่สำคัญ
 • แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566
  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 30 ส.ค. 2565
  • ดาวน์โหลด : 1993
  • View : 26
 • คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ปี 2565
  คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ปี 2565
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 10 มิ.ย. 2565
  • ดาวน์โหลด : 1992
  • View : 26
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 30 เม.ย. 2565
  • ดาวน์โหลด : 1988
  • View : 38
 • รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
  รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 29 เม.ย. 2565
  • ดาวน์โหลด : 1989
  • View : 38
 • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 29 เม.ย. 2565
  • ดาวน์โหลด : 1990
  • View : 38
 • ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 เม.ย. 2565
  • ดาวน์โหลด : 1992
  • View : 35
 • แบบประเมินองค์การมหาชน (KPI) ปี 2565 ของ สพพ.
  แบบประเมินองค์การมหาชน (KPI) ปี 2565 ของ สพพ.
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 8 เม.ย. 2565
  • ดาวน์โหลด : 1993
  • View : 28
 • แบบประเมินองค์การมหาชน (KPI) ปี 2564 ของ สพพ.
  แบบประเมินองค์การมหาชน (KPI) ปี 2564 ของ สพพ.
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 8 เม.ย. 2565
  • ดาวน์โหลด : 1989
  • View : 28
 • รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2564
  รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2564
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 8 เม.ย. 2565
  • ดาวน์โหลด : 1991
  • View : 23
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 8 เม.ย. 2565
  • ดาวน์โหลด : 1989
  • View : 35
 • แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565
  แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 8 เม.ย. 2565
  • ดาวน์โหลด : 1991
  • View : 27
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 8 เม.ย. 2565
  • ดาวน์โหลด : 1994
  • View : 25
ทั้งหมด143รายการ