เอกสารเผยแพร่

เอกสารสำคัญต่าง ๆ

เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแผร่
 • แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของประเทศของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านที่มีนัยต่อการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน: กรณีศึกษา กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา
  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของประเทศของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านที่มีนัยต่อการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน: กรณีศึกษา กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 30 พ.ค. 2566
  • Download : 6
  • View : 16
 • ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยื่นคำขอหรือติดต่อ สพพ. พ.ศ. 2566
  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยื่นคำขอหรือติดต่อ สพพ. พ.ศ. 2566
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 1 ก.พ. 2566
  • Download : 12
  • View : 32
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พฤษภาคม 2566)
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พฤษภาคม 2566) หัวข้อ "คุณค่า"
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 1 พ.ค. 2566
  • Download : 11
  • View : 41
 • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 เม.ย. 2566
  • Download : 22
  • View : 60
 • แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
  แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .png
  • Updated : 28 เม.ย. 2566
  • Download : 21
  • View : 54
 • รายงานการเงิน และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ สพพ. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
  รายงานการเงิน และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ สพพ. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 27 เม.ย. 2566
  • Download : 49
  • View : 39
 • รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2566
  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2566
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 18 เม.ย. 2566
  • Download : 18
  • View : 42
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2566
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2566
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 ก.พ. 2566
  • Download : 18
  • View : 58
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 26 เม.ย. 2566
  • Download : 19
  • View : 33
 • ประกาศ คพพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ วันที่ 29 ก.ย. 65
  ประกาศ คพพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ วันที่ 29 ก.ย. 65
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 26 เม.ย. 2566
  • Download : 22
  • View : 72
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปี 2566 (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปี 2566 (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 26 เม.ย. 2566
  • Download : 24
  • View : 69
 • ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 24 เม.ย. 2566
  • Download : 22
  • View : 70
ทั้งหมด249รายการ