ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร

เกี่ยวกับเรา
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 20 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2563 - 2582)

ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

 
 • 1
  ยุทธศาสตร์ที่ 1
  พัฒนาความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ (Financial and Technical Assistance)
  ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ

  กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับกระบวนการให้บริการทางการเงิน และพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน รวมถึงขยายกรอบวงเงินรวมให้สอดคล้องกับภารกิจของ สพพ. ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

  กลยุทธ์ที่ 2 จัดทำกรอบประเมินความเสี่ยงของประเทศเป้าหมายที่ให้ความช่วยเหลือ รวมถึงความยั่งยืนทางการเงินของ สพพ. ในการดำเนินการตามภารกิจหลักอย่างยั่งยืน

   
   
   
 • 2
   
  ยุทธศาสตร์ที่ 2
  พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ (Think Tank)
   
  ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อต่อยอดการพัฒนาและลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสำหรับประเทศคู่พัฒนา

  กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ

  กลยุทธ์ที่ 3 เผยแพร่และสื่อสารองค์ความรู้ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ

   
   
 • 3
  ยุทธศาสตร์ที่ 3
  บูรณาการความร่วมมือ (Policy Synergy)
  ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ

  กลยุทธ์ที่ 1 สร้างพันธมิตรโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในไทยเพื่อให้มีแผนการให้ความช่วยเหลือ/แผนความร่วมมือทั้งทางการเงินและวิชาการอย่างมีความเชื่อมโยงและบูรณาการ

  กลยุทธ์ที่ 2 ทำงานร่วมกับพันธมิตรภายใต้แผนการให้ความช่วยเหลือ/แผนความร่วมมือทั้งทางการเงินและทางวิชาการอย่างมีความเชื่อมโยงและบูรณาการ

   
   
 • 4
  ยุทธศาสตร์ที่ 4
  ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient Organization)
  ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ (Enhancing Human Resources)

  กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มสมรรถนะในการทำงาน กระบวนการทำงานด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินงาน (Operational Efficiency)

  กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับในทุกส่วนขององค์กร (Digital Transformation)

  กลยุทธ์ที่ 4 สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้าง Mindset สำหรับบุคลากรในเรื่อง Resilient Organization