ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร

เกี่ยวกับเรา
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)
วิสัยทัศน์
 
"เป็นองค์กรชั้นนำในการร่วมพัฒนาและสร้างการเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน"
พันธกิจ
 1. 1
  เป็นกลไกของรัฐบาลไทยในการดำเนินนโยบายด้านความร่วมมือทางการเงินและทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและมุ่งสู่การเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
 2. 2
  บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรหรือหน่วยงานภายในและต่างประเทศ ในการร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน
เป้าหมายหลัก
 1. 1
  ให้ความร่วมร่วมมือด้านการเงินและวิชาการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน
 2. 2
  บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อนบ้าน
 3. 3
  บริหารจัดการด้านการเงินให้สามารถรองรับความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการ ประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างยั่งยืน
 4. 4
  พัฒนาระบบการทำงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน ให้ได้มาตรฐานสากล
ค่านิยมองค์กร
N
Networking
สร้างเครือข่ายพันธมิตรการพัฒนา
E
Excellence
ธำรงความเป็นเลิศ
D
Driving Forward
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าเป็นทีมด้วยความสร้างสรรค์
A
Agility
ปรับตัวตามสถานการณ์ได้ฉับไว