ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร

เกี่ยวกับเรา
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)
วิสัยทัศน์
 
"เป็นองค์กรชั้นนำในการร่วมพัฒนาและสร้างการเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน" 
พันธกิจ
 1. 1
  เป็นกลไกของรัฐบาลไทยในการดำเนินนโยบายด้านความร่วมมือทางการเงินและทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและมุ่งสู่การเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
 2. 2
  บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรหรือหน่วยงานภายในและต่างประเทศ ในการร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน
เป้าหมายหลัก
 1. 1
  พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร ในภูมิภาคเอเชีย
 2. 2
  เป็นหน่วยคลังสมอง (Think Tank) ที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 3. 3
  ประสานและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ
 4. 4
  ยกระดับการบริหารองค์กร เพื่อให้สามารถปรับตัวได้อย่างสอดคล้องกับพลวัตทางสังคมที่ท้าทาย และยุทธศาสตร์ของชาติ
ค่านิยมองค์กร
N
Networking
สร้างเครือข่ายพันธมิตรการพัฒนา
E
Excellence
ธำรงความเป็นเลิศ
D
Driving Forward
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าเป็นทีมด้วยความสร้างสรรค์
A
Agility
ปรับตัวตามสถานการณ์ได้ฉับไว