ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร

เกี่ยวกับเรา
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)
วิสัยทัศน์
 
"เป็นองค์กรชั้นนำในการร่วมพัฒนาและสร้างการเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน"
พันธกิจ
 1. 1
  เป็นกลไกของรัฐบาลไทยในการดำเนินนโยบายด้านความร่วมมือทางการเงินและทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและมุ่งสู่การเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
 2. 2
  บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรหรือหน่วยงานภายในและต่างประเทศ ในการร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน
เป้าหมายหลัก
 1. 1
  ให้ความร่วมร่วมมือด้านการเงินและวิชาการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน
 2. 2
  บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อนบ้าน
 3. 3
  บริหารจัดการด้านการเงินให้สามารถรองรับความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการ ประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างยั่งยืน
 4. 4
  พัฒนาระบบการทำงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน ให้ได้มาตรฐานสากล
ค่านิยมองค์กร
N
Networking
สร้างเครือข่ายพันธมิตรในการ พัฒนาอย่างใกล้ชิด
E
Energy
ทำงานด้วยความทุ่มเท มุ่งมั่น และแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา
D
Driving Forward
ขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า โดยมีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
A
Accountability
ทำงานด้วยความรับผิดชอบเป็นมืออาชีพ และคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล