ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร

โครงสร้างองค์กร สพพ.
คณะผู้บริหาร
ผู้อำนวยการ สพพ.
 • นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์
  ผู้อำนวยการ สพพ.
รองผู้อำนวยการ สพพ.
 • พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล
  รองผู้อำนวยการ
 • นายกีรติ เวฬุวัน
  รองผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการสำนัก/ฝ่าย
 • นางสาวหทัยทัต มหาสุคนธ์
  ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 1
 • นายระพิพิษณ์ พรหมนารท
  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
 • นางสาวดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย์
  ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 2
 • นายอธิวัตร ลวพิมล
  ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
 • นางสาววิภา สีโสด
  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
 • นางสาวสุขุมา สาระหงษ์
  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมประสิทธิภาพ
  และสื่อสารองค์กร