ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • นางสาวสุขุมา สาระหงษ์
    ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมประสิทธิภาพ
    และสื่อสารองค์กร
    E-mail : [email protected]
    โทร. 02-617-7676 ต่อ 510
ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสารองค์กร