ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • นายไพฑูรย์ จันทร์ธนไพบูลย์
    ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุน
    E-mail : [email protected]
    โทร. 02-617-7676 ต่อ 400
ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุน