ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์
    อธิบดี
    กรมเอเชียตะวันออก
ข้อมูลส่วนตัว

วันเกิด : 10 กุมภาพันธ์ 2515

ตำแหน่งปัจจุบัน

อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก

การศึกษา

Master of Arts in Law & Diplomacy (International Relations)
Tufts University สหรัฐอเมริกา

อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2556

หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 5
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

ปี 2556

โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 6
วิทยาลัยนักบริหาร สำนักงาน ก.พ.

ประวัติการทำงาน

ปี 2562 - ปัจจุบัน

อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมเอเชียตะวันออก

ปี 2561

เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง

ปี 2560

รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมเอเชียตะวันออก

ปี 2558

ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ ระดับสูง) สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวง

ปี 2554

อัครราชทูตที่ปรึกษา (นักการทูต ระดับชำนาญการพิเศษ) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน