ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร

โครงสร้างองค์กร สพพ.
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
 • นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
  ประธานกรรมการ
กรรมการโดยตำแหน่ง
 • นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 • นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์
  อธิบดี
  กรมเอเชียตะวันออก
 • นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ
  รองเลขาธิการ
  สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์
  ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์
  อธิบดี
  กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ดร.เสรี นนทสูติ
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ศาสตราจารย์พิเศษ
  ธงทอง จันทรางศุ
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายจักร บุญ-หลง
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายวิสุทธิ์ จันมณี
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
 • นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์
  ผู้อำนวยการ สพพ.
  กรรมการและเลขานุการ