ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร

โครงสร้างองค์กร สพพ.
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
 • นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
  ประธานกรรมการ
กรรมการโดยตำแหน่ง
 • นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
  รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล
  อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
  ผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 • นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ
  รองเลขาธิการ
  สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล
  ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์
  อธิบดี
  กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ดร.เสรี นนทสูติ
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ศาสตราจารย์พิเศษ
  ธงทอง จันทรางศุ
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายจักร บุญ-หลง
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายวิสุทธิ์ จันมณี
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
 • นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์
  ผู้อำนวยการ สพพ.
  กรรมการและเลขานุการ