ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร

โครงสร้างองค์กร สพพ.
โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร สพพ.

สำนักตรวจสอบภายใน
(2 อัตรา)
ผอส. 1 อัตรา
จนท. 1 อัตรา
Outsource 1 อัตรา
1. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
2. คณะอนุกรรมการกฎหมาย
3. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ.
4. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สพพ.
5. คณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์และติดตามผลการปฏิบัติงานตาม ยุทธศาสตร์และการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (KPI) ของ สพพ.
รองผู้อำนวยการ
(2 อัตรา)
สำนัก
บริหารโครงการ 1
(5 อัตรา)
ผอส. 1 อัตรา
จนท 4 อัตรา
สำนัก
บริหารโครงการ 2
(5 อัตรา)
ผอส. 1 อัตรา
จนท 4 อัตรา
สำนัก
นโยบายและแผน
(6 อัตรา)
ผอส. 1 อัตรา
จนท 5 อัตรา
สำนัก
บริหารเงินทุน
(5 อัตรา)
ผอส. 1 อัตรา
จนท 4 อัตรา
สำนัก
อำนวยการ 11 อัตรา
ผอส. 1 อัตรา
HR 2 อัตรา
สมุห์บัญชี 1 อัตรา
การเงิน 1 อัตรา
สารบรรณ 1 อัตรา
เลขานุการ 3 อัตรา
พัสดุ/2 อัตรา
Outsource บัญชี 1 อัตรา
สำนัก
ส่งเสริมประสิทธิภาพและ
สื่อสารองค์กร
6 อัตรา
จนท. สปภ. องค์กร 2 อัตรา
PR 2 อัตรา
IT 1 อัตรา
Outsource 1 อัตรา
ฝ่ายวิศวกรรม
(3 อัตรา)
ผอ. ฝ่าย 1 อัตรา
วิศวกร 2 อัตรา
ฝ่ายกฎหมาย
(3 อัตรา)
1. นิติกร 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่กำกับการ
ปฎิบัตงาน 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่สนับสนุน
งานฝ่ายกฎหมาย 1
อัตรา
ตำแหน่งที่ 1 และ 2
สามารถขยับเป็น
ผอ. ฝ่ายได้
 
ผู้อำนวยการ 1 อัตรา และเจ้าที่ 48 อัตรา รวม 49 อัตรา
ลูกจ้าง 6 อัตรา Outsource 3 อัตรา