สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) สื่อสารองค์กร - ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) http://neda.or.th/2018/ กิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ "น้ำใจ ’เนด้า’ สู่โรงเรียนชนบท ครั้งที่ 7" ณ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว กิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ "น้ำใจ ’เนด้า’ สู่โรงเรียนชนบท ครั้งที่ 7" ณ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGq4BNWewEb3QWewEb3Q 29 ก.ย. 2560 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสังคม CSR บนเส้นทางเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (ครั้งที่ 5) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสังคม CSR บนเส้นทางเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (ครั้งที่ 5) http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcZ3tk 5 ก.ย. 2558 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสังคม CSR บนเส้นทางพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี (ครั้งที่ 5) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสังคม CSR บนเส้นทางพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี (ครั้งที่ 5) http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcZ3tk 4 ก.ย. 2558 กิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ "น้ำใจ ’เนด้า’ สู่โรงเรียนชนบท ครั้งที่ 7" ณ โรงเรียนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา นายประสิทธิ์ สืบชนะ กรรมการในคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) นายเนวิน สินสิริ ผู้อำนวยการ สพพ. พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนและภาคเอกชน เดินทางเข้าร่วมส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เวชภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่น และงานปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร ณ โรงเรียนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycAUtk 16 มิ.ย. 2560 NEDA จัดกิจกรรม (CSR) และ (Press Tour) บนเส้นทางโครงการก่อสร้างถนนจาก บ้านภูดู่ - เมืองปากลาย สปป. ลาว นายธีระศักดิ์ มงคลโภชน์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สพพ. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวันชัย อินทโพธิ์ ผู้จัดการโครงการ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และท่านบัวพัน มักคะผน เจ้าเมืองปากลาย ได้เข้าร่วมในพิธีส่งมอบอาคารเรียน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน และเครื่องเวชภัณฑ์ http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucAUtk 2 ก.ย. 2557 กิจกรรม CSR โรงเรียนประถมศึกษาบ้านปากห้วยยาง แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการบริหาร นายเนวิน สินสิริผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสังคม (CSR) โรงเรียนประถมศึกษาบ้านปากห้วยยาง แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว บนเส้นทางโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา – บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว) http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcAKtk 10 มิ.ย. 2559 กิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ "น้ำใจ ’เนด้า’ สู่โรงเรียนชนบท ครั้งที่ 7" ณ โรงเรียนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา นายประสิทธิ์ สืบชนะ กรรมการในคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) นายเนวิน สินสิริ ผู้อำนวยการ http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcAKtk 16 มิ.ย. 2560 กิจกรรม CSR โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข จังหวัดนครพนม นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สพพ. นำคณะสื่อมวลชนเดินทางเข้าร่วมในพิธีส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เวชภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ วงเงิน150,000 บาท ให้กับ โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcAatk 16 มี.ค. 2561 กิจกรรม CSR โรงเรียนประถมสมบูรณ์และอนุบาล จอมทอง สปป.ลาว นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สพพ. นำคณะสื่อมวลชนเดินทางเข้าร่วมในพิธีส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เวชภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ วงเงิน 150,000 บาท ให้กับ โรงเรียนประถมสมบูรณ์และอนุบาล จอมทอง สปป.ลาว http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcAatk 16 มี.ค. 2561