สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) สื่อสารองค์กร - องค์ความรู้ http://neda.or.th/2018/ ราชอาณาจักรกัมพูชา กัมพูชายังถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาที่มีความยากจนมากประเทศหนึ่ง ดังนั้น รัฐบาลกัมพูชาจึงให้ความสำคัญอย่างสูงสุดต่อการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGy4ADWewEb3QWewEb3Q 8 ม.ค. 2558 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมียนมามีทรัพยากรมากมาย อันได้แก่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ไม้สัก รวมทั้งมีแหล่งพลังงานเชื้อเพลิง และแหล่งพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ เช่น แม่น้ำสาละวิน และแร่ต่าง ๆ ผลผลิตการเกษตรหลัก ได้แก่ ข้าว เมล็ดพืชถั่ว งา อ้อย ไม้เนื้อแข็ง ปลา และผลิตภัณฑ์จากปลา http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGS4AtWewEb3QWewEb3Q 23 มี.ค. 2558 ราชอาณาจักรภูฏาน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2548 สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก (สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 4) ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองของภูฏานจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ ต่อมาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2549 ทรงประกาศสละราชสมบัติให้แก่มกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์วังชุก ซึ่งเร็วขึ้นจากเดิม 2 ปี เนื่องจากทรงเห็นว่า ภูฏานอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านระบอบการปกครองของประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิ ราชย์ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ดังนั้นจึงจำเป็นที่มกุฎราชกุมารฯ จะต้องเรียนรู้ประสบการณ์ที่แท้จริงในการปกครองประเทศ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในฐานะพระประมุข http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGu4AtWewEb3QWewEb3Q 23 พ.ย. 2560 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สปป.ลาว ยังคงมีทรัพยากรแร่ทั้งที่สำรวจพบแล้วและรอการสำรวจอยู่จำนวนมาก ประกอบกับความต้องการแร่เพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGO4AjWewEb3QWewEb3Q 30 เม.ย. 2556 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศเวียดนามมีลักษณะเป็นแนวยาว โดยมีความยาวจากเหนือจรดใต้ 1,650 กิโลเมตร ขนานไปตามแนวยาวของคาบสมุทรอินโดจีน นอกจากนี้ ยังมีไหล่เขาและหมู่เกาะต่างๆ อีกนับพันเกาะเรียงรายตั้งแต่อ่าวตังเกี๋ยไปจนถึงอ่าวไทยเวียดนามมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้าขนาดใหญ่ 2 ตอน คือ ตอนเหนือเป็นที่ราบลุ่มแม่น้าแดง และตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มแม่น้าโขง และมีที่ราบสูง ตอนเหนือของประเทศ และยังเป็นภูมิภาคที่มี เขาฟาน ซี ปัง (Phan Xi Pung) ซึ่งเป็นภูเขาที่สูง 3,143 เมตร (10,312 ฟุต) ตั้งอยู่ในจังหวัดเล่าไค ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีน http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGS4AjWewEb3QWewEb3Q 23 พ.ย. 2560 สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ติมอร์-เลสเตเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสตั้งแต่ปี 2063 (ค.ศ. 1520) ภายหลังโปรตุเกสถอนตัวออกไป เมื่อปี 2518 อินโดนีเซียได้ส่งทหารเข้ายึดครองติมอร์-เลสเตโดยผนวกเข้าเป็นจังหวัดที่ 27 อย่างไรก็ดี เมื่อรัฐบาลอินโดนีเซียยินยอมให้ชาวติมอร์-เลสเตลงประชามติเพื่อแยกตัวเป็นเอกราชจากอินโดนีเซีย ในวันที่ 30 สิงหาคม 2542 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScZatk 11 ม.ค. 2561 สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ศรีลังกา เป็นประเทศที่ประกอบด้วยประชากรหลายเชื้อชาติ ศาสนา แต่การเมืองภายในมีพรรคการเมืองที่สำคัญเพียง 2 พรรคของชนชาติสิงหล คือ Sri Lanka Freedom Party (SLFP) และพรรค United National Party (UNP) http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcZatk 11 ม.ค. 2561 ราชอาณาจักรกัมพูชา - http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcZatk 9 เม.ย. 2564 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcZatk 9 เม.ย. 2564 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา - http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcZatk 9 เม.ย. 2564 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม - http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcZatk 9 เม.ย. 2564 ราชอาณาจักรภูฏาน - http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcZatk 9 เม.ย. 2564 สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต - http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucZatk 9 เม.ย. 2564 สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา - http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycZatk 9 เม.ย. 2564 นโยบายด้านการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของรัฐบาล http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcZ3tk 11 ม.ค. 2561 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านของ สศช. http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScZ3tk 11 ม.ค. 2561 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcZ3tk 11 ม.ค. 2561