สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

พิธีลงนาม Partnership Arrangement ระหว่างธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) กับ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 31 พ.ค. 2564
  • 270 View

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) กับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้จัดพิธีลงนามใน Partnership Arrangement ในรูปแบบ online (Virtual Signing Ceremony for the Partnership Arrangement between ADB and NEDA) โดยมีนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. เป็นผู้ลงนาม ร่วมกับ Mr. Ramesh Subramaniam, Director General, Southeast Asia Department, ADB นอกจากนี้ ในพิธีลงนามดังกล่าวนายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล Executive Director, ADB และผู้แทนจากทั้ง สพพ. และ ADB ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามใน Partnership Arrangement ฉบับดังกล่าวเป็นการสานต่อความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง ADB กับ สพพ. ต่อจาก Partnership Arrangement ฉบับเดิมที่สิ้นสุดลงเมื่อเดือนตุลาคม 2563 ซึ่ง Partnership Arrangement ฉบับใหม่ทั้งสองฝ่ายได้กำหนดกรอบความร่วมมือในลักษณะเปิดกว้างและมีความยืดหยุ่น มุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น สนับสนุนเป้าหมายของ สพพ. ในการยกระดับบทบาทขององค์กร ในฐานะหน่วยงานของรัฐบาลไทยในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคและอนุภูมิภาค นอกจากนี้ การกำหนดสาขาความร่วมมือหลักภายใต้ Partnership Arrangement ดังกล่าวมุ่งเน้นสาขาความร่วมมือที่จะสนับสนุนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง การเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่อไป

แท็กฮิต