สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

การประชุม ADB-Thailand NEDA Regional-Level Consultation ครั้งที่ 1
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 15 ก.ย. 2564
  • 780 View
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ร่วมกันจัดการประชุม ADB-Thailand NEDA Regional-Level Consultation ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการประชุมในระดับผู้บริหารหรือผู้กำหนดนโยบายในระดับภูมิภาคระหว่างทั้งสองหน่วยงานเป็นครั้งแรกภายใต้ Partnership Arrangement ระหว่าง ADB กับ สพพ. ฉบับใหม่ที่ได้ลงนามไปเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยมีนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนจาก สพพ. และ Mr. Ramesh Subramaniam, Director General, ADB Southeast Asia Department เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนจาก ADB
การประชุมดังกล่าวเป็นการร่วมหารือกันระหว่างคณะผู้แทนจาก สพพ. และ ADB ในระดับผู้บริหารและผู้กำหนดนโยบาย มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหารือเกี่ยวกับทิศทางและแนวทางการดำเนินนโยบายเพื่อการพัฒนาในภูมิภาค โดยเฉพาะกลุ่มประเทศภายใต้อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (The Greater Mekong Subregion : GMS) ภายหลังการเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Post COVID-19)นอกจากนี้ ได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินความร่วมมือระหว่าง สพพ. กับ ADB ในการดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาภายใต้สาขาความร่วมมือที่ทั้งสองหน่วยงานมีความสนใจร่วมกัน ซึ่งเป็นสาขาความร่วมมือที่ทั้งสองเน้นให้ความสำคัญภายหลังการเกิด COVID-19 เช่น ความร่วมมือในสาขาสาธารณสุข ความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว การสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงาน และการสนับสนุนด้านความเชื่อมโยง เป็นต้น
แท็กฮิต