สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. อบรมพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 17 ก.พ. 2563
  • 434 View

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สพพ. จัดโครงการฝึกอบรม (In house training) หัวข้อ "พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560" ณ อาคารซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และเสริมสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับมาตราฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบสอดคล้องกับนโยบายองค์กร สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และสามารถนำมาจัดทำแนวทางคู่มือเพื่อการปฏิบัติงานของ สพพ. ต่อไป

แท็กฮิต