สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

ASEAN Single Window
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 17 เม.ย. 2563
  • 400 View

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 อนุมัติให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สำหรับโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของ สปป.ลาว เพื่อเชื่อมโยงกับระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window: ASW) วงเงิน 18,820,805.12 บาท โดยใช้เงินสะสมของ สพพ. โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สพพ. กรมศุลกากร และ สปป.ลาว มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบ ASW ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับประเทศสมาชิกอาเซียน อันเป็นการสนับสนุนด้านการขนส่ง ตลอดจนการค้าได้อย่างสมบูรณ์

แท็กฮิต