สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ.ร่วมสัมมนาและบรรยายพิเศษฯ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 30 ก.ย. 2563
  • 435 View

นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เข้าร่วมสัมมนาโครงการเสวนาเศรษฐกิจชายแดน และบรรยายพิเศษหัวข้อ “การสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้าน โอกาสและความท้าทายของการพัฒนาเพื่อสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจชายแดน” พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือบูรณาการโครงการวิจัยร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ (OBELS) ณ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่30 กันยายน 2563

แท็กฮิต