สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

การประชุมประเมินผลโครงการฯ สำหรับโครงการน้ำประปาใน สปป.ลาว
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 18 ก.ค. 2565
  • 180 View

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมจัดทำการประเมินผลร่วม (Joint Evaluation) สำหรับโครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ โครงการพัฒนาระบบประปา 5 แห่งใน สปป.ลาว กับผู้แทนกรมน้ำประปา กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง รวมถึงผู้แทนจากโยธาธิการแขวงและผู้แทนจากรัฐวิสาหกิจน้ำประปาทั้ง 5 แขวงที่มีพื้นที่โครงการ โดยทั้งสองฝ่ายมีความเห็นที่สอดคล้องและยอมรับร่วมกันต่อผลการประเมินโครงการในภาพรวม

แท็กฮิต