สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. และ มฟล. ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัยประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2)
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 9 พ.ค. 2565
  • 427 View

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และคณะทำงานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาของ สพพ. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัยประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2) ร่วมกับคณะทำงานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)  ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เพื่อรับทราบรายงานสถานะปัจจุบันของการดำเนินงานตามแผนโครงการวิจัยหัวข้อ “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านที่มีนัยต่อการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน: กรณีศึกษากัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา” และเตรียมการสำหรับการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป รวมทั้งหารือเกี่ยวกับโครงการวิจัยเชิงนโยบายระหว่าง สพพ. กับ มฟล. ในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปี 2566 และแนวทางการพัฒนาบุคลากร (Capacity Building) ของ สพพ. ในด้านงานวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่าง สพพ. กับ มฟล. ที่ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564

แท็กฮิต