สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมประชุม หารือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2567
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 25 ม.ค. 2564
  • 295 View

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมด้วยนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมกับนายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน (Country Strategy) ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2567 ของ สพพ. ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564

แท็กฮิต