สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

การจัดถ่ายทอดความรู้หลักสูตร " Debt Management and Fiscal Issues "
โดย: Neda Admin
  • 1 ม.ค. 2513
  • 882 View

19 มิถุนายน 2560 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน ในหลักสูตร “Debt Management and Fiscal Issues” พร้อมทั้งให้เกียรติในการบรรยายในหัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ของ สพพ.” ณ โรงแรมอัมรา กรุงเทพ ทั้งนี้ สพพ. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่สำคัญ อาทิ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ JICA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักข่าว Bloomberg  และสำนักข่าว Reuters ในการจัดวิทยากรบรรยาย และจัดการศึกษาดูงานให้กับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560