สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

การประชุมสัมมนา (Result Seminar) โครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ โครงการพัฒนาระบบประปา 5 แห่ง ใน สปป.ลาว
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 12 ส.ค. 2565
  • 77 View

เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสรุปผล (Result Seminar) สำหรับโครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ โครงการพัฒนาระบบประปา 5 แห่ง ใน สปป.ลาว (Post Evaluation of the Water Supply Construction for Five Districts) ใน สปป.ลาว ร่วมกับ Mr. Khanthone VORACHIT, Deputy Director General, Department of Department of Water Supply (DWS) พร้อมทั้งผู้แทนจาก DWS ผู้แทนทั้ง 5 แขวง ผู้แทนจากรัฐวิสาหกิจน้ำประปา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต่างๆ เข้าร่วมการสัมมนา โดยทั้งสองฝ่ายมีความเห็นที่สอดคล้องและยอมรับร่วมกันต่อผลการประเมินโครงการในภาพรวม

แท็กฮิต