สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 14 ก.ค. 2563
  • 432 View
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านกับภาคเอกชน ซึ่งมีตัวแทนจากภาคเอกชน อาทิ สมาคมผู้รับเหมาและที่ปรึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมภาคเอกชนไทยให้เข้าไปมีบทบาทการลงทุนและการทำงานในประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้โครงการของ สพพ. โดยมีนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน นางสาวหทัยทัต มหาสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 1 และนางสาวดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 2 เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ภาพรวม ทิศทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ รวมถึงความก้าวหน้าของโครงการและโครงการในอนาคตของ สพพ. ณ อาคารซันทาวเวอร์ส บี ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ในการนี้ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้และสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เข้าไปมีบทบาทในการลงทุนและการทำงานในประเทศเพื่อนบ้านและให้ผู้บริหารของสพพ. ได้มีโอกาสพบปะกับหน่วยงานภาคเอกชน สมาคมผู้รับเหมา สมาคมที่ปรึกษา และที่เกี่ยวข้อง
 
 
แท็กฮิต