สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมประชุมกับผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและกรมเอเชียตะวันออกเพื่อหารือแนวทางการจัดทำ Country Strategy
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 12 ก.พ. 2564
  • 881 View

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมกับนายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และนายประพันธ์ ดิษยทัต รองอธิบดี กรมเอเชียตะวันออก เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน (Country Strategy) ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2567 ของ สพพ. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

แท็กฮิต