สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. เข้าร่วมการหารือระดับสูงเพื่อกำหนดทิศทางการทูตเชิงเศรษฐกิจกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงฯ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 13 ก.ค. 2563
  • 394 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) พร้อมผู้แทนจาก สพพ. เข้าร่วมการหารือระดับสูงเพื่อกำหนดทิศทางการทูตเชิงเศรษฐกิจกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในยุคหลังติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จัดโดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินนโยบาย “การทูตเชิงเศรษฐกิจ” ได้จัดการหารือดังกล่าว โดยมี นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนระดับสูงจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ วิสาหกิจและเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้แทนระดับสูงของแต่ละหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการทูตเชิงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในยุคหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก และทุกประเทศต่างเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติใหม่ (New Normal) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อสิ่งท้าทายดังกล่าว โดยกระทรวงการต่างประเทศ เห็นว่า ผลประโยชน์ของไทยยึดโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน (เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ในทุกมิติและในวงกว้าง ไทยจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกระชับความร่วมมือกับกลุ่มประเทศดังกล่าวในการสนับสนุนซึ่งกันและกันในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของไทยในอนุภูมิภาค

แท็กฮิต