สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย (ไทย-เมียนมา-ญี่ปุ่น)
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 24 ก.พ. 2563
  • 517 View

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 (ช่วงบ่าย) นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ และพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย (ไทย-เมียนมา-ญี่ปุ่น) เพื่อการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยมีนายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (หัวหน้าคณะฝ่ายไทย) U Aung Soe (Secretary, Myanmar Special Economic Zone Central Working Body) (หัวหน้าคณะฝ่ายเมียนมา) และ Mr. IMAKYUREI Manabu (Deputy Director-General for Trade, Economic Cooperation and International Technology Strategy, Ministry of Economy, Trade and Industry) (หัวหน้าคณะฝ่ายญี่ปุ่น) เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างไทย-เมียนมา-ญี่ปุ่น โดยหารือถึงความเป็นไปได้ในการบูรณาการแผนแม่บทโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย รับทราบผลการศึกษาในเบื้องต้นของการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกทวาย และความเป็นไปได้ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของญี่ปุ่น ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพ

แท็กฮิต