สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS ครั้งที่ 25 (The 25th GMS Ministerial Conference)
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 16 ธ.ค. 2565
  • 310 View
นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้แทนสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS ครั้งที่ 25 (The 25th GMS Ministerial Conference) ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม Pullman หลวงพระบาง ภายใต้หัวข้อการประชุมหลัก "การเร่งรัดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเพื่อต่อยอด 30 ปี แห่งความสำเร็จของแผนงานจีเอ็มเอสไปสู่การพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืน” โดยมีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) และมีรัฐมนตรีประจำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS Minister) เข้าร่วมประชุมฯ รวมถึงหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Development Partners) ต่างๆ เช่น ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (สปป.ลาว) (Japan International Cooperation Agency: JICA Laos) สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute : MI) OPEC Fund for International Development (OFID) ธนาคารโลก (World Bank: WB) เป็นต้น
ในโอกาสนี้ นายระพิพิษณ์ฯ ได้เสนอในที่ประชุมในฐานะพันธมิตรหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาค GMS และการประชุมระดับรัฐมนตรี GMS ว่า สพพ. มุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใต้แผนงาน GMS โดยจะให้ความสำคัญในสาขา Cross-Border Transport Connectivity and Trade Facilitation เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการค้าข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาค GMS และ สพพ. ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองและชนบทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ ปัจจุบันมีการขนส่งสินค้าและบริการในอนุภูมิภาค GMS เพิ่มขึ้นอย่างมาก สพพ. จึงให้ความสำคัญกับ GMS Cross-Border Transport Agreement หรือ GMS CBTA โดยเสนอแนะให้ประเทศสมาชิก GMS ผลักดันเส้นทางที่กำหนดบังคับใช้ข้อตกลง GMS CBTA โดยเร็วที่สุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต