สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

การยื่นหนังสือแสดงเจตจำนง (EOI) เข้ารับบริการเป็นที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ำประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
โดย: ธนะ มงคลโภชน์
  • 9 ก.ค. 2563
  • 847 View

การยื่นหนังสือแสดงเจตจำนง (EOI) เข้ารับบริการเป็นที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี

(การปรับปรุงระบบน้ำประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. และสิ้นสุดในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. (เวลาท้องถิ่นไทย)