สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติฯ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 27 ส.ค. 2563
  • 341 View

พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับหลักการมาตรฐานสากลของสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) ณ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

แท็กฮิต